Vilkår for bruk

INNHOLD

ARTIKKEL 1 DEFINISJONER
ARTIKKEL 2 ENTREPRENØRENS IDENTITET
ARTIKKEL 3 ANVENDELSESOMRÅDE
ARTIKKEL 4 TILBUDET
ARTIKKEL 5 AVTALEN
ARTIKKEL 6 ANGRERETT
ARTIKKEL 7 FORBRUKERNES OBSTRUKSJONER I LØPET AV REFLEKSJONSPERIODEN
ARTIKKEL 8 UTØVELSE AV FORBRUKERENS ANGRERETT OG
KOSTNADER
ARTIKKEL 9 ENTREPRENØRENS FORPLIKTELSE VED UTTREDEN
ARTIKKEL 10 PRISEN
ARTIKKEL 1 OVERHOLDELSE OG EKSTRA GARANTI
ARTIKKEL 12 LEVERING OG GJENNOMFØRING
ARTIKKEL 13 KLAGEPROSEDYRE
ARTIKKEL 14 FOTO- OG TIMELAPSE-KONKURRANSE + VILKÅR OG BETINGELSER

ARTIKKELFORSVAR

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning:

Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren anskaffer produkter, digitalt innhold og / eller tjenester med hensyn til en fjernsalgsavtale, og disse varene digitalt innhold og / eller tjenester leveres av entreprenøren til en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjeparten og entreprenøren Refleksjonsperiode perioden der forbrukeren kan bruke sin angrerett;

Forbruker: en fysisk person som ikke handler for formål knyttet til sin næringsvirksomhet, handel, håndverk eller yrkesutøvelse,
Dag kalenderdag:
Digitalt innhold: data som produseres og leveres i digital form.
Løpende ytelseskontrakt: en kontrakt om levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en gitt periode;
Bærekraftig databærer alle midler, inkludert e-post, som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon rettet til ham/henne personlig på en slik måte at fremtidig konsultasjon og bruk er mulig i en periode som samsvarer med formålet som informasjonen er bestemt for, og som gjør det mulig å gjengi den lagrede informasjonen uendret:
Angrerett: Forbrukerens mulighet til ikke å gå videre med avstandsavtalen innen angrefristen:
Entreprenør den juridiske personen som er identifisert i artikkel 2 i disse generelle vilkårene og/eller enhver juridisk person eller selskap som er tilknyttet denne;
Fjernsalgsavtale en avtale inngått av entreprenøren og forbrukeren innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det utelukkende eller i tillegg benyttes en eller flere teknologier for fjernkommunikasjon frem til avtaleinngåelsen.
Standardskjema for angrerett standardskjema for angrerett i vedlegg 1:
Teknologi for fjernkommunikasjon: et middel som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren er på samme sted samtidig.
ARTIKKEL 2 ENTREPRENØRENS IDENTITET
Domo lazeriai, MB
305344823
Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

Domo lazeriai, MB Luminor
LT694010051005168187
Telefonnummer +37060991045 (man-lør 7:30 16:30 GMT+2)

E-postadresse: info@yourwoodenmap.com
ARTIKKEL 3 ANVENDELSE

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenøren og for enhver fjernkontrakt inngått av entreprenøren og forbrukeren.
 2. Før inngåelse av en fjernsalgsavtale skal entreprenøren gjøre teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig gratis og så snart som mulig. Hvis dette med rimelighet ikke er mulig, skal entreprenøren angi på hvilken måte de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres, og at de vil bli sendt gratis hvis det blir bedt om det før fjernkontrakten inngås.
 3. Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, i avvik fra forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås, også leveres til forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på en langvarig databærer hvis dette er rimelig umulig, vil det bli spesifisert hvor de generelle vilkårene kan sees elektronisk og at de vil bli sendt til på forbrukerens forespørsel gratis, enten via elektroniske midler eller på annen måte, før fjernsalgsavtalen inngås.
 4. Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd tilsvarende, og i tilfelle motstridende vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den bestemmelsen som er gunstigst for ham/henne.

ARTIKKEL 4 TILBUDET

 1. Hvis et tilbud er tidsbegrenset eller hvis visse vilkår gjelder, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet på en tilfredsstillende måte. Hvis entreprenøren bruker bilder, er de sannferdige bilder av produktene og / eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.
 3. Alle tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet.

ARTIKKEL 5 KONTRAKTEN

 1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 4, blir avtalen gyldig når forbrukeren har akseptert tilbudet og oppfylt de fastsatte vilkårene.
 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet via elektroniske midler, skal entreprenøren umiddelbart bekrefte mottakelsen av å ha akseptert tilbudet via elektroniske midler. Så lenge mottakelsen av nevnte aksept ikke er bekreftet, kan forbrukeren avvise kontrakten.
 3. Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil entreprenøren ta passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for elektronisk dataoverføring og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal entreprenøren treffe egnede sikkerhetstiltak.
 4. Entreprenøren kan innenfor lovens rammer samle inn informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, og alle fakta og faktorer som er relevante for ansvarlig inngåelse av avstandskontrakten. Hvis entreprenøren på grunnlag av resultatene av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå kontrakten, har han lovlig rett til å nekte en ordre eller forespørsel støttet av grunner, eller å knytte spesielle vilkår til implementeringen.
 5. Før levering av produktet skal entreprenøren sende følgende informasjon sammen med produktet, tjenesten eller det digitale innholdet skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en langtidsdatabærer:
  a. kontaktinformasjonen til entreprenøren der forbrukeren kan henvende seg med eventuelle reklamasjoner.
  b. på hvilke vilkår og på hvilken måte forbrukeren kan utøve angreretten, eventuelt klar informasjon om at forbrukeren er unntatt fra angreretten.
  c. informasjon om eksisterende ettersalgstjenester og garantier:
  d. informasjonen i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre entreprenøren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføring av kontrakten
  e. standardskjemaet for angrerett dersom forbrukeren har angrerett.

ARTIKKEL 6 ANGRERETT

 1. Forbrukeren kan gå fra en kjøpsavtale om et produkt uten å oppgi noen grunn i en angrefrist på minst 14 dager. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men kan ikke tvinge ham til å oppgi årsaken(e).
 2. Refleksjonsperioden nevnt i punkt i starter den dagen produktet mottas av forbrukeren eller av en tredjepart som forbrukeren har utpekt på forhånd og som ikke er transportøren, eller;
 3. Hvis forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling, gjelder den dagen forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste produktet. Entreprenøren kan nekte en bestilling av flere produkter med forskjellige leveringsdatoer, forutsatt at han tydelig informerer forbrukeren om dette før bestillingsprosessen.
  b. dersom leveransen eller et produkt består av flere partier eller deler, den dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste partiet eller den siste delen.
 4. ved avtale om regelmessig levering av produkter i løpet av en gitt periode: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren mottok det første produktet.

ARTIKKEL 7 FORBRUKERNES FORPLIKTELSER I BETENKNINGSTIDEN

 1. I denne perioden skal forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren skal bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og virkning. Utgangspunktet er at forbrukeren bare kan håndtere og undersøke produktet på samme måte som man har lov til å håndtere et produkt i en butikk.
 2. Forbrukeren er kun ansvarlig for den del av varens verdiforringelse som skyldes en håndtering av varen som går lenger enn det som er tillatt i punkt 1.
 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdifallet på produktet hvis entreprenøren ikke har gitt ham all juridisk informasjon om angreretten før avtalen ble inngått.

ARTIKKEL 8 FORBRUKERENS UTØVELSE AV ANGRERETTEN OG KOSTNADENE VED DETTE

 1. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, skal han varsle entreprenøren utvetydig med standardskjemaet for angrerett innen refleksjonsperioden.
 2. Forbrukeren skal returnere produktet eller levere det til den autoriserte representanten for entreprenøren så snart som mulig, men innen 14 dager regnet fra dagen etter varselet nevnt i underklausul 1. Dette trenger ikke gjøres hvis entreprenøren tilbød seg å hente produktet Forbrukeren overholdt perioden for retur av produktet i alle fall når produktet returneres før utløpet av refleksjonsperioden.
 3. Forbrukeren skal returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og om mulig i original tilstand og originalemballasje og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig utøvelse av angreretten påhviler forbrukeren.
 5. Forbrukeren skal bære kostnadene ved å returnere produktet. Hvis entreprenøren ikke har opplyst at forbrukeren må bære disse kostnadene, eller hvis entreprenøren har opplyst at han vil bære kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å betale returkostnadene.
 6. Hvis forbrukeren trekker seg tilbake etter først å ha uttrykkelig bedt om at utførelsen av en tjeneste eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er gjort klar for salg, ikke skal startes i et begrenset volum eller gitt mengde i løpet av refleksjonsperioden, skal forbrukeren betale entreprenøren et beløp som tilsvarer den delen av forpliktelsen som allerede er utført på tidspunktet for tilbaketrekking sammenlignet med full oppfyllelse av forpliktelsen.

ARTIKKEL 9 ENTREPRENØRENS FORPLIKTELSER VED UTTREDEN

 1. Hvis entreprenøren gjør det mulig å sende melding om angreretten elektronisk, skal han straks sende en returkvittering.
 2. Entreprenøren skal tilbakebetale alle betalinger foretatt av forbrukeren, unntatt eventuelle leveringskostnader som forbrukeren kan kreve for det returnerte produktet så snart som mulig, men innen 14 dager etter den dagen forbrukeren varslet ham om tilbaketrekningen. Med mindre entreprenøren tilbyr å hente produktet selv, kan han vente med å betale bock til han har mottatt produktet eller til forbrukeren har bevist at han returnerte produktet, avhengig av hva som inntreffer først.
 3. Entreprenøren skal fortrinnsvis benytte samme betalingsmåte som forbrukeren brukte, med mindre forbrukeren samtykker til en annen metode.
 4. Hvis forbrukeren velger en dyrere leveringsmåte i stedet for den billigste standardleveringen, trenger ikke entreprenøren å refundere merkostnadene for den dyrere leveringsmåten.

ARTIKKEL 10 PRISEN

 1. Prisene på de leverte produktene og/eller tjenestene skal ikke økes i løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, med forbehold om prisendringer som følge av endringer i momssatser.
 2. I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er underlagt svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll eller variable priser. Tilbudet vil opplyse om muligheten for å være utsatt for svingninger og det faktum at eventuelle angitte priser er målpriser.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av ny lovgivning.
 4. Prisøkninger fra måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt hvis entreprenøren har fastsatt det og;
 5. de er et resultat av lovbestemmelser, eller b forbrukeren har rett til å heve avtalen før den dagen prisøkningen begynner å løpe.
 6. Alle priser som oppgis i forbindelse med levering av produkter eller tjenester er inkludert MVA, med mindre forbrukeren bestiller fra et land utenfor EU. I så fall kan det være mulig at prisene oppgis eksklusive MVA basert på sted og IP-adresse til forbrukeren.

ARTIKKEL 11 OPPFYLLELSE AV EN AVTALE OG EKSTRA GARANTI

1. entreprenøren garanterer at produktene og / eller tjenestene er i samsvar med kontrakten med spesifikasjonene som er oppført i tilbudet med rimelige krav til brukervennlighet og / eller pålitelighet og med gjeldende lovbestemmelser og / eller myndighetsforskrifter den dagen kontrakten ble inngått.

 1. En ekstra garanti som tilbys av entreprenøren, hans leverandør Produsent eller importør skal aldri påvirke rettighetene og kravene forbrukeren kan utøve mot entreprenøren om manglende oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser hvis entreprenøren har mislyktes i å oppfylle sin del av avtalen.
 2. Med ekstra garanti menes enhver forpliktelse som entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent påtar seg ved å overdra visse rettigheter eller krav til forbrukeren som går lenger enn han er juridisk forpliktet til dersom han ikke overholder sin del av avtalen.
 3. Finérlaget på kartene til Map Wall kan forskyve seg en millimeter i forhold til det underliggende laget av MDF. Til tross for strenge kvalitetskontroller under produksjon og lagring/transport kan Map Wall noen ganger ikke unngå denne forskyvningen av fineren. Dette skyldes liten friksjon mellom de naturlige materialene.
 4. Tre er et naturprodukt På grunn av bruken av ulike trelag er det mulig at kartene på Map Wall har en svak krumning.
 5. Kart fra Map wall blir skåret ut og gravert med laser. Gjennom denne forbrenningen kan kartene lukte brent treverk. Denne forbrenningen fører også til sot på kantene av kartene.

ARTIKKEL 12 LEVERING OG GJENNOMFØRING

 1. Entreprenøren skal utvise størst mulig forsiktighet ved bestilling og utførelse av produktbestillinger og ved vurdering av forespørsler om levering av tjenester.
 2. Leveringsstedet er på adressen som forbrukeren har oppgitt til entreprenøren.
 3. Med behørig overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkårene skal entreprenøren utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men minst innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode ble avtalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller bare kan utføres delvis, skal forbrukeren informeres om dette innen en måned etter bestilling. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å heve avtalen kostnadsfritt.
 4. Etter avvisning i samsvar med foregående avsnitt skal entreprenøren returnere betalingen fra forbrukeren umiddelbart, men minst innen 30 dager etter avvisning.
 5. Risikoen for tap og / eller skade på produkter bæres av entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for forbrukeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
 6. Hvis manglende oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse skyldes force majeure hos en av partene, kan den andre parten heve kontrakten.

ARTIKKEL 13 KLAGEPROSEDYRE

 1. Entreprenøren skal ha en klageprosedyre for tilstrekkelig varsling, og skal behandle klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
  2. Klager på utførelsen av kontrakten skal sendes til entreprenøren innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget manglene, og skal være fullstendig og tydelig beskrevet.

3 Klagene som sendes til entreprenøren skal besvares innen 14 dager etter mottaksdatoen Hvis en klage krever forutsigbar lengre tid for behandling, skal entreprenøren svare innen 14 dager med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Vedlegg 1 Skjema for utmelding

ARTIKKEL 14 VILKÅR OG BETINGELSER FOR FOTOSTIMELAPSE-KONKURRANSEN

 1. Arrangøren er: Your Wooden Map.
 2. Ansatte i Your Wooden Map eller deres familiemedlemmer eller andre som på noen måte er knyttet til konkurransen eller som hjelper til med å arrangere konkurransen, kan ikke delta i konkurransen. 
 3. For å delta i denne konkurransen må du kjøpe verdenskartet Your Wooden Map.

4 Innleveringer vil bli akseptert Mo WhatsApp (+37060991045).

 1. Siste frist for påmelding er 31. januar 2022. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å delta i konkurransen.
 2. Vi påtar oss intet ansvar for bidrag som av en eller annen grunn ikke er mottatt.
 3. Vinnerne av konkurransen kåres blant deltakerne med de flotteste bildene og den beste time-lapse-filmen.
 4. Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere konkurransen eller disse vilkårene og betingelsene uten varsel i tilfelle katastrofer, krig, sivile eller militære uroligheter, naturkatastrofer, faktiske eller forventede brudd på gjeldende lover eller forskrifter eller andre hendelser utenfor arrangørens kontroll. Eventuelle endringer i konkurransen vil bli meddelt deltakerne så snart som mulig av arrangøren.
 5. Arrangøren er ikke ansvarlig for unøyaktige premieopplysninger som er gitt til en deltaker av en tredjepart i forbindelse med denne konkurransen.
 6. Premiene kan ikke overføres.
 7. Kun bidrag med tidsforløpsfilm av installasjonen og/eller bilder av det installerte Your World Map vil bli akseptert som bidrag.
 8. Vinneren vil bli varslet via e-post og/eller brev innen 28 dager etter at konkurransen er avsluttet. Hvis vinneren ikke kan kontaktes eller ikke gjør krav på premien innen 28 dager etter varsling, forbeholder vi oss retten til å trekke premien fra vinneren og velge en ny vinner.
 9. Arrangøren vil varsle vinneren om når og hvor premien kan hentes.
 10. Arrangørens avgjørelse i alle saker som har med konkurransen å gjøre, er endelig, og det vil ikke bli foretatt noen korrespondanse.
 11. Opphavsretten forblir hos de respektive deltakerne. Som en motytelse for at de deltar i konkurransen, gir imidlertid hver deltaker en verdensomspennende, ugjenkallelig og evigvarende lisens til Your Wooden Map til å vise noen eller alle bidragene på nettstedet og/eller i reklamemateriell i forbindelse med konkurransen.
 12. Ved å delta i denne konkurransen godtar deltakeren å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.
 13. Konkurransen og disse vilkårene og betingelsene reguleres av nederlandsk lov, og eventuelle tvister vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Litauen.
Shopping Cart