Användarvillkor

INNEHÅLL

ARTIKEL 1 DEFINITIONER
ARTIKEL 2 ENTREPRENÖRENS IDENTITET
ARTIKEL 3 TILLÄMPLIGHET
ARTIKEL 4 ERBJUDANDET
ARTIKEL 5 AVTALET
ARTIKEL 6 ÅNGERRÄTT
ARTIKEL 7 KONSUMENTERS OBDUKTIONER UNDER BETÄNKETIDEN
ARTIKEL 8 UTÖVANDE AV KONSUMENTENS ÅNGERRÄTT OCH
KOSTNADER
ARTIKEL 9 ENTREPRENÖRENS SKYLDIGHET VID FRÅNTRÄDE
ARTIKEL 10 PRISET
ARTIKEL 1 EFTERLEVNAD OCH EXTRA GARANTI
ARTIKEL 12 LEVERANS OCH VERKSTÄLLIGHET
ARTIKEL 13 KLAGOMÅLSFÖRFARANDE
ARTIKEL 14 FOTO- OCH TIMELAPSE-TÄVLING + VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

ARTIKELDEFINITIONER

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:

Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster med avseende på ett distansavtal och dessa varor digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av entreprenören till en tredje part på grundval av ett arrangemang mellan denna tredje part och entreprenören Reflektionsperiod den period under vilken konsumenten kan använda sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans eller hennes affärsverksamhet, handel, hantverk eller yrkesverksamhet,
Dag kalenderdag:
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form
Kontrakt med löpande räkning: ett kontrakt som syftar till att leverera varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
Hållbar dataöverföring på något sätt inklusive e-post som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information riktad till honom/henne personligen på ett sådant sätt som möjliggör framtida konsultation och användning under en period som motsvarar det syfte för vilket informationen är avsedd och som möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen:
Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att inte fullfölja distansavtalet inom ångerfristen:
Entreprenör den juridiska person som anges i artikel 2 i dessa allmänna villkor och/eller varje juridisk person eller företag som är anslutet till den;
Distansavtal ett avtal som ingås av entreprenören och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varigenom exklusiv eller ytterligare användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till ingåendet av avtalet
Standardformulär för utövande av ångerrätten Standardformuläret för utövande av ångerrätten ingår i tillägg 1:
Teknik för distanskommunikation: ett medel som används för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans på samma plats vid samma tidpunkt.
ARTIKEL 2 ENTREPRENÖRENS IDENTITET
Domo lazeriai, MB
305344823
Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

Domo lazeriai, MB Luminor
LT694010051005168187
Telefonnummer +37060991045 (mån-lör 7:30 16:30 GMT+2)

E-postadress: info@yourwoodenmap.com
ARTIKEL 3 TILLÄMPLIGHET

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från entreprenören och för alla distansavtal som ingås av entreprenören och konsumenten
 2. Innan ett distansavtal ingås skall entreprenören göra texten till dessa allmänna villkor tillgänglig kostnadsfritt och så snart som möjligt. Om detta är rimligt omöjligt, ska entreprenören ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan inspekteras och att de kommer att skickas kostnadsfritt om så begärs innan distansavtalet ingås.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten i dessa allmänna villkor, med avvikelse från föregående avsnitt och innan distansavtalet ingås, också levereras till konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra den på en långvarig databärare om detta är rimligt omöjligt, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas till på konsumentens begäran kostnadsfritt, antingen via elektroniska medel eller på annat sätt, innan distansavtalet ingås.
 4. För det fall särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa Allmänna Villkor ska andra och tredje styckena äga motsvarande tillämpning och vid motstridiga villkor får konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom/henne.

ARTIKEL 4 ERBJUDANDET

 1. Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller om vissa villkor gäller, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma produkterna eller tjänsterna och / eller det digitala innehållet på ett adekvat sätt. Om entreprenören använder bilder är de sanningsenliga bilder av de produkter och / eller tjänster som tillhandahålls. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet binder inte entreprenören.
 3. Samtliga erbjudanden innehåller sådan information att det står klart för Konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med att acceptera erbjudandet.

ARTIKEL 5 AVTALET

 1. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, blir avtalet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllt de villkor som ställts upp.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, skall entreprenören snarast bekräfta mottagandet av att konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats får konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för den elektroniska dataöverföringen och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt skall entreprenören vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan inom lagens gränser samla in information om konsumenternas förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser och alla fakta och faktorer som är relevanta för att på ett ansvarsfullt sätt ingå distansavtalet. Om entreprenören på grundval av resultaten av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han laglig rätt att vägra en beställning eller begäran som stöds av skäl eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet.
 5. Innan produkten levereras ska entreprenören skicka följande information tillsammans med produkten, tjänsten eller det digitala innehållet skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare:
  a. Kontaktuppgifter till den entreprenör som konsumenten kan vända sig till med eventuella klagomål.
  b. de villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten får utöva ångerrätten eller, i förekommande fall, tydlig information om att han eller hon är undantagen från ångerrätten
  c. Information om befintliga eftermarknadstjänster och garantier:
  d. informationen i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit denna information till konsumenten innan avtalet ingicks
  e. Standardformuläret för ångerrätt om konsumenten har ångerrätt.

ARTIKEL 6 ÅNGERRÄTT

 1. Konsumenten kan frånträda ett avtal om köp av en produkt utan att ange skäl under en betänketid på minst 14 dagar. Entreprenören får fråga konsumenten om orsaken till ångerrätten men kan inte tvinga honom att ange sina skäl.
 2. Den betänketid som avses i punkt i börjar löpa den dag då produkten tas emot av konsumenten eller av en tredje part som konsumenten har utsett i förväg och som inte är transportör, eller;
 3. Om konsumenten beställde flera produkter i samma beställning den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom mottog den sista produkten. Entreprenören kan vägra en beställning av flera produkter med olika leveransdatum förutsatt att han tydligt informerar konsumenten prion till beställningsprocessen
  b. om leveransen eller en produkt består av flera partier eller delar, den dag då konsumenten eller en tredje part som han har utsett mottog det sista partiet eller den sista delen.
 4. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part mottog den första produkten.

ARTIKEL 7 KONSUMENTERNAS SKYLDIGHETER UNDER BETÄNKETIDEN

 1. Under denna period skall Konsumenten hantera produkten och förpackningen med varsamhet. Konsumenten får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som behövs för att fastställa produktens art, egenskaper och verkan. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på det sätt som man får hantera en produkt i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som orsakas av det sätt att hantera produkten som gick längre än vad som tillåts i punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om entreprenören inte har gett honom all juridisk information om ångerrätten innan avtalet ingicks.

ARTIKEL 8 UTÖVANDE AV KONSUMENTENS ÅNGERRÄTT OCH KOSTNADER

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han meddela entreprenören otvetydigt med standardformuläret för ångerrätt inom betänketiden.
 2. Konsumenten ska returnera produkten eller leverera den till den auktoriserade representanten för entreprenören så snart som möjligt men inom 14 dagar räknat från dagen efter det meddelande som avses i underklausul 1. Detta behöver inte göras om entreprenören erbjöd sig att samla in produkten Konsumenten observerade perioden för att returnera produkten under alla omständigheter vid produkten returneras före utgången av perioden för reflektion.
 3. Konsumenten skall returnera produkten med alla levererade tillbehör och om möjligt i originalskick och originalförpackning samt i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid åvilar konsumenten.
 5. Konsumenten skall bära kostnaderna för att returnera produkten. Om entreprenören inte har meddelat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om entreprenören har påpekat att han kommer att bära kostnaderna själv, behöver konsumenten inte betala kostnaden för att returnera produkten.
 6. Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av en tjänst eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts redo för försäljning inte ska påbörjas i en begränsad volym eller given kvantitet under betänketiden, ska konsumenten betala entreprenören ett belopp som är lika med den del av åtagandet som redan utförts vid tidpunkten för ånger jämfört med det fullständiga uppfyllandet av åtagandet.

ARTIKEL 9 ENTREPRENÖRENS SKYLDIGHETER I HÄNDELSE AV ÅTERKALLELSE

 1. Om entreprenören gör det möjligt att meddela om frånträde på elektronisk väg, ska han omedelbart skicka ett returkvitto.
 2. Entreprenören ska återbetala alla betalningar som gjorts av konsumenten exklusive eventuella leveranskostnader som konsumenten kan debitera för den returnerade produkten så snart som möjligt men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om tillbakadragandet. Om inte entreprenören erbjuder sig att hämta produkten själv, kan han vänta med att betala bock tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisade att han returnerade produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Entreprenören ska företrädesvis använda samma betalningsmedel som konsumenten använde, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod.
 4. Om konsumenten valde en dyrare leveransmetod istället för den billigaste standardleveransen, behöver entreprenören inte ersätta de extra kostnaderna för den dyrare metoden.

ARTIKEL 10 PRISET

 1. Priserna på de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls får inte höjas under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet, med förbehåll för prisändringar till följd av ändrade mervärdesskattesatser.
 2. Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll eller rörliga priser. Erbjudandet kommer att ange möjligheten att vara föremål för fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av ny lagstiftning.
 4. Prishöjningar från månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har föreskrivit det och;
 5. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller b konsumenten har befogenhet att häva avtalet före den dag då prishöjningen börjar.
 6. Alla priser som anges i tillhandahållandet av produkter eller tjänster är inklusive moms om inte konsumenten beställer från utanför Europeiska unionen i så fall kan det vara möjligt att priserna anges exklusive moms baserat på plats och på konsumentens IP-adress i vilket fall som helst ska MAT betalas av konsumenten det kommer att visas som sådant på utcheckningssidan.

ARTIKEL 11 FULLGÖRANDE AV AVTAL OCH EXTRA GARANTI

1.Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet med de specifikationer som anges i anbudet med rimliga krav på användbarhet och/eller tillförlitlighet och med befintliga lagstadgade bestämmelser och/eller statliga bestämmelser den dag då avtalet ingicks.

 1. En extra garanti som erbjuds av entreprenören, hans leverantör Tillverkare eller importör ska aldrig påverka de rättigheter och krav som konsumenten kan utöva mot entreprenören om ett misslyckande med att fullgöra entreprenörens skyldigheter om entreprenören har misslyckats med att fullgöra sin del av avtalet.
 2. Med extra garanti avses varje åtagande av entreprenören, dennes leverantör, importör eller tillverkare i vilket denne överlåter vissa rättigheter eller anspråk till konsumenten som går längre än vad denne enligt lag är skyldig att göra om denne inte fullgör sin del av avtalet.
 3. Fanérskiktet på Map Walls kartor kan vara förskjutet med någon millimeter i förhållande till det underliggande MDF-skiktet. Trots de strikta kvalitetskontrollerna under produktion och lagring/transport kan Map Wall ibland inte undvika denna förskjutning av faneret. Detta orsakas av liten friktion mellan de naturliga materialen.
 4. Trä är en naturprodukt Eftersom olika lager av trä har använts är det möjligt att kartorna på Map Wall har en liten böjning.
 5. Kartor från Map wall skärs ut och graveras med laser. Genom denna förbränning kan kartorna lukta bränt trä. Genom denna förbränning finns det också sot på kartornas kanter.

ARTIKEL 12 LEVERANS OCH VERKSTÄLLIGHET

 1. Entreprenören skall iaktta bästa möjliga omsorg vid bokning av order och utförande av produktorder samt vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är på den adress som konsumenten har angett till entreprenören.
 3. Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor skall entreprenören utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men åtminstone inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, skall konsumenten informeras om detta inom en månad efter beställningen. Konsumenten har i sådana fall rätt att kostnadsfritt frånträda avtalet.
 4. Efter avvisning i enlighet med föregående stycke ska entreprenören returnera den betalning som gjorts av konsumenten omedelbart men senast inom 30 dagar efter avvisningen.
 5. Risken för förlust och/eller skada på produkter kommer att bäras av entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för konsumenten om inte annat uttryckligen överenskommits.
 6. Om en brist i uppfyllandet av en avtalsenlig skyldighet beror på force majeure från en av parternas sida, kan den andra parten häva avtalet.

ARTIKEL 13 KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

 1. Entreprenören ska ha ett klagomålsförfarande för anmälan om tillräcklighet på plats och ska hantera klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
  2. Klagomål över fullgörandet av avtalet skall framföras till entreprenören fullständigt och klart beskrivet inom skälig tid efter det att konsumenten upptäckt felet.

3 De klagomål som lämnas till entreprenören ska besvaras inom en period av 14 dagar efter mottagandet Om ett klagomål kräver förutsebar längre tid för hantering, ska entreprenören svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och om uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Bilaga 1 Formulär för utövande av ångerrätt

ARTIKEL 14 VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR TÄVLINGEN "PHOTO STIMELAPSE

 1. Marknadsföraren är: Din träkarta.
 2. Anställda på Your Wooden Map eller deras familjemedlemmar eller någon annan som på något sätt är kopplad till tävlingen eller hjälper till att arrangera tävlingen får inte delta i tävlingen. 
 3. För att delta i tävlingen måste du köpa världskartan Your Wooden Map.

4 Inlämningar kommer att accepteras Mo WhatsApp (+37060991045).

 1. Sista anmälningsdag är den 31 januari 2022. Efter detta datum kommer inga ytterligare bidrag till tävlingen att tillåtas.
 2. Inget ansvar kan tas för bidrag som av någon anledning inte tas emot.
 3. Vinnarna i tävlingen kommer att utses bland de deltagare som har de snyggaste bilderna och den bästa time-lapse-filmen.
 4. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller dessa villkor och dessa villkor och dessa villkor utan föregående meddelande i händelse av katastrof, krig civila eller militära oroligheter handling fo Gud eller någon faktisk eller förväntad överträdelse av någon tillämplig lag eller förordning eller någon annan händelse utanför arrangörens kontroll. Eventuella ändringar av tävlingen kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av arrangören.
 5. Arrangören ansvarar inte för felaktiga prisuppgifter som lämnas till en deltagare av en tredje part som är kopplad till denna tävling.
 6. Priserna kan inte överlåtas.
 7. Endast bidrag med tidsfördröjningsfilm av installationen och eller foton av den installerade din världskarta kommer att accepteras för tävling
 8. Vinnaren meddelas via e-post och/eller brev inom 28 dagar efter sista inlämningsdag. Om vinnaren inte kan kontaktas eller inte gör anspråk på priset inom 28 dagar efter meddelandet förbehåller vi oss rätten att återkalla priset från vinnaren och välja en ersättare, vinnare.
 9. Arrangören kommer att meddela vinnaren när och var priset kan hämtas ut.
 10. Arrangörens beslut i alla frågor som rör tävlingen kommer att vara slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.
 11. Upphovsrätten kvarstår hos respektive deltagare. I utbyte mot att de deltar i tävlingen ger dock varje deltagare en global, oåterkallelig och evig licens till Your Wooden Map att visa vissa eller alla bidrag på webbplatsen och/eller i något marknadsföringsmaterial som är kopplat till tävlingen.
 12. Genom att delta i denna tävling anger deltagaren att han/hon samtycker till att vara bunden av dessa regler och villkor.
 13. Tävlingen och dessa villkor kommer att regleras av nederländsk lag och eventuella tvister kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Litauen.
Shopping Cart