Paslaugų teikimo sąlygos

TŪRINYS

1. SĄVOKOS
2. VERSLININKO TAPATYBĖ
3. PRITAIKOMUMAS
4. PASIŪLYMAS
5. SUTARTIS
6. ATSISAKYMO TEISĖ
7. VARTOTOJO APSISPRENDIMO LAIKOTARPIS
8. VARTOTOJO TEISĖS ATSISAKYMO TEISĖS ĮGYVENDINIMAS IR
IŠLAIDOS
9. VERSLININKŲ PRIEVOLĖ PASITRAUKIMO ATVEJU
10. KAINA
11. ATITIKTIS IR PAPILDOMA GARANTIJA
12. PRISTATYMAS IR ĮVYKDYMAS
13. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
14. NUOTRAUKŲ IR LAIKO JUOSTOS KONKURSAS + TERMINAI IR SĄLYGOS

STRAIPSNIŲ SĄLYGOS

Šiose Taisyklėse ir sąlygose toliau nurodytos sąvokos turi šias reikšmes:

Papildomas susitarimas: susitarimas, pagal kurį vartotojas įsigyja prekes, skaitmeninį turinį ir (arba) paslaugas pagal nuotolinę sutartį, o šias prekes, skaitmeninį turinį ir (arba) paslaugas verslininkas perduoda trečiajai šaliai, remdamasis šios trečiosios šalies ir verslininko susitarimu Apsisprendimo laikotarpis laikotarpis, per kurį vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties;

Vartotojas: fizinis asmuo, kuris nesiekia tikslų, susijusių su jo komercine, prekybine, amatų ar profesine veikla,
Kalendorinė diena
Skaitmeninis turinys: skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys.
Tęstinio vykdymo sutartis: sutartis, pagal kurią per tam tikrą laikotarpį tiekiamos prekės, teikiamos paslaugos ir (arba) skaitmeninis turinys;
Tvarus duomenų laikiklis bet kokios priemonės, įskaitant elektroninį paštą, leidžiančios vartotojui arba verslininkui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją tokiu būdu, kad ją būtų galima peržiūrėti ir naudoti ateityje per laikotarpį, atitinkantį tikslą, kuriam informacija skirta, ir kad būtų galima nepakeistai atkurti saugomą informaciją:
Teisė atsisakyti sutarties: Vartotojo galimybė atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties per apsisprendimo laikotarpį:
Verslininkas - šių bendrųjų sąlygų 2 straipsnyje nurodytas juridinis asmuo ir (arba) su juo susijęs juridinis asmuo ar korporacija;
Nuotolinė sutartis Verslininko ir Vartotojo sudaryta sutartis pagal nuotolinės prekybos produktais, skaitmeniniu turiniu ir (arba) paslaugomis organizavimo sistemą, kai iki sutarties sudarymo išimtinai arba papildomai naudojama viena ar daugiau nuotolinio ryšio technologijų.
Standartinė atšaukimo forma 1 priede pateikta standartinė atšaukimo forma:
Nuotolinio ryšio technologija: priemonė, naudojama sutarčiai sudaryti vartotojui ir verslininkui nebūnant kartu toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu.
2. VERSLININKO TAPATYBĖ
Domo lazeriai, MB
305344823
Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

Domo lazeriai, MB Luminor
LT694010051005168187
Telefono numeris +37060991045 (pirmadieniais-šeštadieniais 7:30 16:30 GMT+2)

Elektroninio pašto adresas: info@yourwoodenmap.com
3. PRITAIKOMUMAS

 1. Šios bendrosios sąlygos taikomos bet kokiam verslininko pasiūlymui ir bet kokiai verslininko ir vartotojo sudarytai nuotolinei sutarčiai.
 2. Prieš sudarydamas nuotolinės prekybos sutartį, verslininkas nemokamai ir kuo greičiau pateikia šių bendrųjų sąlygų tekstą. Jei tai pagrįstai neįmanoma, verslininkas nurodo, kokiu būdu galima susipažinti su Bendrosiomis sąlygomis ir kad jos bus nemokamai atsiųstos, jei to bus paprašyta prieš sudarant nuotolinę sutartį.
 3. Jei nuotolinė sutartis sudaroma elektroniniu būdu, šių bendrųjų sąlygų tekstas, nukrypstant nuo ankstesnio skirsnio ir prieš sudarant nuotolinę sutartį, taip pat gali būti pateikiamas vartotojui elektroniniu būdu taip, kad vartotojas galėtų jį lengvai išsaugoti ilgalaikėje duomenų laikmenoje, jei tai pagrįstai neįmanoma, bus nurodyta, kur galima susipažinti su bendrosiomis sąlygomis elektroniniu būdu ir kad prieš sudarant nuotolinę sutartį vartotojo prašymu jos bus išsiųstos nemokamai elektroninėmis priemonėmis arba kitu būdu.
 4. Jei, be šių bendrųjų sąlygų, taikomos konkrečios produkto ar paslaugos sąlygos, atitinkamai taikomos antroji ir trečioji pastraipos, o jei sąlygos prieštarauja viena kitai, vartotojas visada gali remtis jam palankiausia taikytina nuostata.

4. PASIŪLYMAS

 1. Jei pasiūlymas galioja ribotą laiką arba taikomos tam tikros sąlygos, tai turi būti aiškiai nurodyta pasiūlyme.
 2. Pasiūlyme pateikiamas išsamus ir tikslus siūlomų produktų, skaitmeninio turinio ir (arba) paslaugų aprašymas. Aprašymas yra pakankamai išsamus, kad vartotojas galėtų tinkamai įvertinti produktus, paslaugas ir (arba) skaitmeninį turinį. Jei verslininkas naudoja paveikslėlius, jie yra teisingi siūlomų produktų ir (arba) paslaugų vaizdai. Akivaizdžios klaidos ar netikslumai pasiūlyme verslininko neįpareigoja.
 3. Visuose pasiūlymuose pateikiama tokia informacija, kad vartotojui būtų aišku, kokios teisės ir pareigos siejamos su pasiūlymo priėmimu.

5. SUTARTIS

 1. Atsižvelgiant į 4 dalies nuostatas, sutartis įsigalioja, kai vartotojas priima pasiūlymą ir įvykdo nustatytas sąlygas.
 2. Jei vartotojas pasiūlymą priėmė elektroninėmis priemonėmis, verslininkas nedelsdamas patvirtina, kad pasiūlymą priėmė elektroninėmis priemonėmis. Kol minėto priėmimo gavimas nėra patvirtintas, vartotojas gali atsisakyti sutarties.
 3. Jei sutartis sudaroma elektroniniu būdu, verslininkas imsis tinkamų techninių ir organizacinių elektroninių duomenų perdavimo saugumo priemonių ir užtikrins saugią interneto aplinką. Jei vartotojas gali atsiskaityti elektroniniu būdu, verslininkas laikosi tinkamų saugumo priemonių.
 4. Verslininkas, laikydamasis teisės aktų nustatytų apribojimų, gali rinkti informaciją apie vartotojo gebėjimą įvykdyti mokėjimo įsipareigojimus, taip pat visus faktus ir veiksnius, svarbius siekiant atsakingai sudaryti nuotolinės prekybos sutartį. Jei, remdamasis šio tyrimo rezultatais, verslininkas turi pagrįstų priežasčių nesudaryti sutarties, jis turi teisėtą teisę atsisakyti priimti užsakymą ar prašymą, pagrįstą priežastimis, arba nustatyti specialias vykdymo sąlygas.
 5. Prieš pristatydamas gaminį verslininkas kartu su gaminiu, paslauga ar skaitmeniniu turiniu raštu arba tokiu būdu, kad vartotojas galėtų jį prieinamu būdu išsaugoti ilgalaikėje duomenų laikmenoje, išsiunčia toliau nurodytą informaciją:
  a. verslininko, su kuriuo vartotojas gali susisiekti dėl bet kokių skundų, kontaktiniai duomenys
  b. sąlygos, kuriomis vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, ir būdas, kuriuo jis gali ja pasinaudoti, arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, aiški informacija apie tai, kad jam netaikoma teisė atsisakyti sutarties
  c. informaciją, susijusią su esamomis garantinio aptarnavimo paslaugomis ir garantijomis:
  d. šių sąlygų 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, išskyrus atvejus, kai verslininkas šią informaciją pateikė vartotojui prieš sudarant sutartį
  e. standartinė sutarties atsisakymo forma, jei vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties.

6. ATSISAKYMO TEISĖ

 1. Vartotojas gali atsisakyti produkto pirkimo sutarties nenurodydamas priežasčių per ne trumpesnį kaip 14 dienų apmąstymų laikotarpį. Verslininkas gali paklausti vartotojo apie atsisakymo priežastį, tačiau negali priversti jo nurodyti atsisakymo priežasties (-ių).
 2. i papunktyje nurodytas apsvarstymo laikotarpis prasideda tą dieną, kai Vartotojas arba jo iš anksto paskirta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, gauna gaminį, arba;
 3. Jei vartotojas užsisakė kelis produktus tuo pačiu užsakymu, tą dieną, kurią vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis gavo paskutinį produktą. Verslininkas gali atsisakyti kelių produktų, kurių pristatymo datos skiriasi, užsakymo, jei apie tai aiškiai informuoja vartotoją prieš užsakymo procesą.
  b. jei pristatymą ar produktą sudaro kelios partijos ar dalys - dieną, kurią vartotojas ar jo paskirta trečioji šalis gavo paskutinę partiją ar paskutinę dalį.
 4. susitarimo dėl reguliaraus produktų pristatymo per tam tikrą laikotarpį atveju: diena, kurią vartotojas arba jo paskirta trečioji šalis gavo pirmąjį produktą.

7. VARTOTOJO APSISPRENDIMO LAIKOTARPIS

 1. Šiuo laikotarpiu vartotojas turi atsargiai elgtis su gaminiu ir pakuote. Vartotojas išpakuoja arba naudoja gaminį tik tiek, kiek būtina gaminio savybėms ir poveikiui nustatyti. Pagrindinis principas yra tas, kad vartotojas gali tvarkyti ir tikrinti gaminį tik taip, kaip leidžiama tvarkyti gaminį parduotuvėje.
 2. Vartotojas atsako tik už gaminio vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl gaminio tvarkymo būdo, kuris buvo ilgesnis nei leidžiama pagal 1 dalį.
 3. Vartotojas neatsako už produkto vertės sumažėjimą, jei verslininkas prieš sudarydamas Sutartį nesuteikė jam visos teisinės informacijos apie teisę atsisakyti sutarties.

8. VARTOTOJO TEISĖS ATSISAKYMO TEISĖS ĮGYVENDINIMAS IR IŠLAIDOS

 1. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis nedviprasmiškai informuoja verslininką, naudodamas standartinę sutarties atsisakymo formą per apsvarstymo laikotarpį.
 2. Vartotojas grąžina gaminį arba pristato jį verslininko įgaliotajam atstovui kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, skaičiuojant nuo kitos dienos po 1 punkte nurodyto pranešimo. To nereikia daryti, jei verslininkas pasiūlė atsiimti gaminį Vartotojas laikėsi gaminio grąžinimo termino bet kokiu atveju tuo atveju, jei gaminys grąžinamas nepasibaigus apsvarstymo terminui.
 3. Vartotojas grąžina gaminį su visais pristatytais priedais ir, jei įmanoma, originalios būklės ir supakuotą, laikydamasis pagrįstų ir aiškių verslininko nurodymų.
 4. Rizika ir įrodinėjimo pareiga tinkamai ir laiku pasinaudoti teise atsisakyti sutarties tenka vartotojui.
 5. Vartotojas padengia gaminio grąžinimo išlaidas. Jei verslininkas nepranešė, kad vartotojas turi padengti šias išlaidas, arba jei verslininkas nurodė, kad išlaidas padengs pats, vartotojas neprivalo padengti produkto grąžinimo išlaidų.
 6. Jei vartotojas atsisako sutarties, prieš tai aiškiai pareikalavęs, kad paslauga arba dujų, vandens ar elektros energijos tiekimas, kuris nebuvo paruoštas pardavimui, nebūtų pradėtas teikti ribota apimtimi arba tam tikru kiekiu per svarstymo laikotarpį, vartotojas sumoka verslininkui sumą, lygią atsisakymo metu jau įvykdytos prievolės daliai, palyginti su visišku prievolės įvykdymu.

9. VERSLININKŲ PRIEVOLĖ PASITRAUKIMO ATVEJU

 1. Jei verslininkas suteikia galimybę pranešti apie sutarties atsisakymą elektroninėmis priemonėmis, jis nedelsdamas išsiunčia grįžtamąjį patvirtinimą.
 2. Verslininkas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai vartotojas jam pranešė apie atsisakymą, grąžina visus vartotojo atliktus mokėjimus, išskyrus bet kokias pristatymo išlaidas, kurias vartotojas gali patirti už grąžintą gaminį. Jei Verslininkas nepasiūlo pats atsiimti gaminio, jis gali laukti su mokamuoju baku, kol gaus gaminį arba kol vartotojas įrodys, kad grąžino gaminį, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 3. Pageidautina, kad verslininkas naudotų tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojo vartotojas, išskyrus atvejus, kai vartotojas sutinka naudoti kitą būdą.
 4. Jei vartotojas vietoj pigiausio standartinio pristatymo būdo pasirinko brangesnį pristatymo būdą, verslininkas neprivalo atlyginti papildomų išlaidų už brangesnį pristatymo būdą.

10. KAINA

 1. Pasiūlyme nurodytu galiojimo laikotarpiu teikiamų produktų ir (arba) paslaugų kainos negali būti didinamos, atsižvelgiant į kainų pokyčius dėl pasikeitusių PVM tarifų.
 2. Priešingai nei nurodyta ankstesnėje pastraipoje, Verslininkas gali siūlyti produktus ar paslaugas, kurių kainos priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Verslininkas negali kontroliuoti, arba nuo kintamų kainų. Pasiūlyme bus nurodyta, kad kainos gali svyruoti ir kad visos nurodytos kainos yra tikslinės.
 3. Kainos didinimas per 3 mėnesius nuo sutarties sudarymo leidžiamas tik tuo atveju, jei tai susiję su naujais teisės aktais.
 4. Kainos didinimas praėjus keliems mėnesiams po sutarties sudarymo leidžiamas tik tuo atveju, jei verslininkas tai numatė ir;
 5. jie atsirado dėl teisinių reglamentų ar nuostatų, arba b vartotojas turi teisę nutraukti sutartį iki kainos padidėjimo pradžios dienos.
 6. Visos kainos, nurodytos teikiant produktus ar paslaugas, yra su PVM, išskyrus atvejus, kai vartotojas užsako iš ne Europos Sąjungos, tokiu atveju gali būti, kad kainos nurodytos be PVM, atsižvelgiant į vartotojo buvimo vietą ir IP adresą. Bet kuriuo atveju PVM turi sumokėti vartotojas, jis bus nurodytas apmokėjimo puslapyje.

11. ATITIKTIS IR PAPILDOMA GARANTIJA

1. Verslininkas garantuoja, kad produktai ir (arba) paslaugos atitinka sutartyje išvardytas specifikacijas, pasiūlyme nurodytus pagrįstus tinkamumo naudoti ir (arba) patikimumo reikalavimus ir sutarties sudarymo dieną galiojančias įstatymines nuostatas ir (arba) vyriausybės nutarimus.

 1. Verslininko, jo tiekėjo, gamintojo ar importuotojo siūloma papildoma garantija niekada neturi įtakos teisėms ir reikalavimams, kuriuos vartotojas gali pareikšti verslininkui dėl verslininko įsipareigojimų nevykdymo, jei verslininkas neįvykdė savo sutarties dalies.
 2. Papildoma garantija laikomas kiekvienas verslininko, jo tiekėjo, importuotojo ar gamintojo įsipareigojimas, kuriuo jis vartotojui perleidžia tam tikras teises ar pretenzijas, viršijančias jo teisinius reikalavimus, jei jis nesilaiko savo sutarties dalies.
 3. Žemėlapio sienos žemėlapių faneros sluoksnis gali būti pasislinkęs milimetru, palyginti su po juo esančiu MDF sluoksniu. Nepaisant griežtos kokybės kontrolės gaminant ir sandėliuojant bei transportuojant, "YourWoodenMap" kartais negali išvengti šio faneros pasislinkimo. Taip atsitinka dėl mažos natūralių medžiagų trinties.
 4. Mediena yra natūralus produktas Dėl to, kad naudojami skirtingi medienos sluoksniai, žemėlapiai ant "Map Wall" gali būti šiek tiek kreivi.
 5. Žemėlapiai iš Žemėlapių sienos išpjaunami ir graviruojami lazeriu. Dėl šio degimo žemėlapiai gali kvepėti deginta mediena. Dėl šio degimo ant žemėlapių kraštų taip pat atsiranda suodžių.

12. PRISTATYMAS IR ĮVYKDYMAS

 1. Verslininkas, užsakydamas užsakymus, vykdydamas produktų užsakymus ir vertindamas prašymus dėl paslaugų teikimo, elgiasi kuo atsargiau.
 2. Pristatymo vieta yra adresas, kurį vartotojas nurodė verslininkui.
 3. Tinkamai laikydamasis šių Bendrųjų sąlygų 4 straipsnio nuostatų, verslininkas priimtus užsakymus įvykdo patogiu greičiu, bet ne vėliau kaip per 30 dienų, nebent buvo susitarta dėl kitokio pristatymo termino. Jei pristatymas vėluoja arba jei užsakymas negali būti įvykdytas arba gali būti įvykdytas tik iš dalies, vartotojas apie tai informuojamas per vieną mėnesį nuo užsakymo pateikimo. Tokiais atvejais vartotojas turi teisę nemokamai atsisakyti sutarties.
 4. Atsisakius sutarties pagal ankstesnę dalį, verslininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsisakymo grąžina vartotojo atliktą mokėjimą.
 5. Produktų praradimo ir (arba) sugadinimo rizika tenka verslininkui iki jų pristatymo vartotojui arba iš anksto paskirtam ir vartotojui žinomam atstovui, nebent aiškiai susitarta kitaip.
 6. Jei sutartinės prievolės nevykdymas yra vienos iš šalių force majeure pasekmė, kita šalis gali nutraukti sutartį.

13. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 1. Verslininkas turi turėti skundų, apie kuriuos pranešta, nagrinėjimo procedūrą ir nagrinėti skundus pagal šią skundų nagrinėjimo procedūrą.
  2. Skundai dėl sutarties vykdymo turi būti pateikti verslininkui išsamiai ir aiškiai aprašyti per protingą laiką nuo tada, kai vartotojas pastebėjo trūkumus.

3 Į verslininkui pateiktus skundus atsakoma per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos Jei skundo nagrinėjimui reikia iš anksto numatyto ilgesnio laiko, verslininkas atsako per 14 dienų, pranešdamas apie jo gavimą ir nurodydamas, kada vartotojas gali tikėtis išsamesnio atsakymo.

1 priedas Atšaukimo forma

14. NUOTRAUKŲ IR LAIKO JUOSTOS KONKURSAS + TERMINAI IR SĄLYGOS

 1. Rėmėjas yra: "Your Wooden Map".
 2. "Your Wooden Map" darbuotojams, jų šeimos nariams ar bet kuriam kitam asmeniui, kaip nors susijusiam su konkursu ar padedančiam rengti konkursą, neleidžiama dalyvauti konkurse. 
 3. Norėdami dalyvauti šiame konkurse turite būti nusipirkę medinį pasaulio žemėlapį.

4 Paraiškos bus priimamos WhatsApp (+37060991045).

 1. Galutinė paraiškų teikimo data - 2022 m. sausio 31 d. Po šios datos daugiau paraiškų dalyvauti konkurse nebus leidžiama.
 2. Atsakomybė už dėl kokių nors priežasčių negautas paraiškas negali būti prisiimta.
 3. Konkurso nugalėtojai bus išrinkti iš dalyvių, pateikusių geriausiai atrodančias nuotraukas ir geriausią įrenginėjimo video.
 4. Organizatorius pasilieka teisę atšaukti arba šias taisykles ir sąlygas be išankstinio įspėjimo, jei įvyksta katastrofa, karas, pilietiniai ar kariniai neramumai, stichinės nelaimės, faktinis ar numatomas galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas arba bet koks kitas nuo organizatoriaus nepriklausantis įvykis. Apie bet kokius konkurso pakeitimus organizatorius dalyviams praneš kuo greičiau.
 5. Organizatorius neatsako už netikslią informaciją apie prizą, kurią bet kuriai su šiuo konkursu susijusiai trečiajai šaliai pateikė bet kuris dalyvis.
 6. Prizai negali būti perleidžiami.
 7. Į konkursą bus priimami tik įrengimo filmo ir įrengto "Jūsų pasaulio žemėlapio" nuotraukų įrašai.
 8. Laimėtojas bus informuotas el. paštu ir (arba) laišku per 28 dienas nuo konkurso pabaigos. Jei su laimėtoju nepavyks susisiekti arba jis neatsiims prizo per 28 dienas nuo pranešimo, pasiliekame teisę atsiimti prizą iš laimėtojo ir išrinkti kitą laimėtoją.
 9. Organizatorius praneš laimėtojui, kada ir kur galima atsiimti prizą.
 10. Organizatoriaus sprendimas visais su konkursu susijusiais klausimais yra galutinis ir neginčijamas.
 11. Autorių teisės priklauso atitinkamiems dalyviams. Tačiau už tai, kad dalyvauja konkurse, kiekvienas dalyvis suteikia neatšaukiamą ir neterminuotą pasaulinę licenciją "Your Wooden Map" pateikti kai kuriuos ar visus darbus svetainėje ir (arba) su konkursu susijusioje reklaminėje medžiagoje.
 12. Dalyvaudamas šiame konkurse, dalyvis išreiškia savo sutikimą laikytis šių nuostatų ir sąlygų.
 13. Konkursui ir šioms taisyklėms bei sąlygoms taikoma Nyderlandų teisė, o bet kokie ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.
Pirkinių krepšelis