Palveluehdot

SISÄLTÖ

1 ARTIKLA MÄÄRITELMÄT
2 ARTIKLA YRITTÄJIEN IDENTITEETTI
3 ARTIKLA SOVELLETTAVUUS
4 ARTIKLA TARJOUS
5 ARTIKLA SOPIMUS
6 ARTIKLA PERUUTTAMISOIKEUS
7 ARTIKLA KULUTTAJAN VELVOLLISUUDET HARKINTA-AIKANA
8 ARTIKLA KULUTTAJAN PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN JA
KULUT
9 ARTIKLA YRITTÄJIEN VELVOLLISUUS PERUUTTAMISTAPAUKSESSA
10 ARTIKLA HINTA
1 ARTIKLA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN JA LISÄTAKUU
12 ARTIKLA TOIMITUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
13 ARTIKLA VALITUSMENETTELY
14 ARTIKLA VALOKUVA- JA TIMELAPSE-KILPAILU + EHDOT JA MÄÄRÄYKSET

ARTIKKELIN PUOLUSTUKSET

Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

Lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimukseen liittyen ja jossa yrittäjä toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle tämän kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen sopimuksen perusteella Harkinta-aika ajanjakso, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi kaupalliseen, kaupalliseen, käsiteolliseen tai ammatilliseen toimintaansa liittyvissä tarkoituksissa,
Päivä kalenteripäivä:
Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto.
Jatkuva suoritussopimus: sopimus, jonka tarkoituksena on toimittaa tavaroita, palveluja ja/tai digitaalista sisältöä tiettynä ajanjaksona;
Kestävä tiedonsiirto kaikki keinot, mukaan lukien sähköposti, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle suunnattua tietoa siten, että se mahdollistaa myöhemmän tarkastelun ja käytön ajanjaksona, joka vastaa sitä tarkoitusta, johon tieto on tarkoitettu, ja joka mahdollistaa tallennetun tiedon muuttumattoman jäljentämisen:
Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus olla jatkamatta etäsopimusta harkinta-ajan kuluessa:
Yrittäjä näiden yleisten sopimusehtojen 2 artiklassa yksilöity oikeushenkilö ja/tai siihen sidoksissa oleva oikeushenkilö tai yritys;
etäsopimus sopimus, jonka yrittäjä ja kuluttaja tekevät tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevan järjestäytyneen järjestelmän puitteissa ja jossa käytetään yksinomaan tai lisäksi yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekemiseen asti.
Peruuttamista koskeva vakiolomake Liitteessä 1 oleva peruuttamista koskeva vakiolomake:
Etäviestintäteknologia: keino, jota käytetään sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa paikassa.
2 ARTIKLA YRITTÄJIEN IDENTITEETTI
Domo lazeriai, MB
305344823
Užugriovio g. 5, Užugriovis, LT-14256 Vilniaus r.

Domo lazeriai, MB Luminor
LT694010051005168187
Puhelinnumero +37060991045 (ma-la 7:30 16:30 GMT+2).

Sähköpostiosoite: info@yourwoodenmap.com
3 ARTIKLA SOVELLETTAVUUS

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan tekemiin etäsopimuksiin.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä yrittäjän on asetettava näiden yleisten sopimusehtojen teksti saataville maksutta ja mahdollisimman pian. Jos tämä on kohtuudella mahdotonta, yrittäjän on ilmoitettava, millä tavoin yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua ja että ne lähetetään pyynnöstä maksutta ennen etäsopimuksen tekemistä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä toimittaa kuluttajalle myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pitkäaikaiselle tietovälineelle, jos tämä on kohtuudella mahdotonta, ilmoitetaan, missä yleiset sopimusehdot ovat sähköisesti nähtävissä ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin ennen etäsopimuksen tekemistä.
 4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan vastaavasti toista ja kolmatta kohtaa, ja ristiriitaisten ehtojen ollessa kyseessä kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

4 ARTIKLA TARJOUS

 1. Jos tarjous on määräaikainen tai siihen sovelletaan tiettyjä ehtoja, siitä on ilmoitettava nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tuotteita tai palveluja ja/tai digitaalista sisältöä asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukaisia kuvia tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet eivät sido yrittäjää.
 3. Kaikki tarjoukset sisältävät sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 ARTIKLA SOPIMUS

 1. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tulee voimaan, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjän on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tarjouksen sähköisesti. Niin kauan kuin kyseisen hyväksynnän vastaanottamista ei ole vahvistettu, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin sähköistä tiedonsiirtoa varten ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
 4. Yrittäjä voi lain sallimissa rajoissa kerätä tietoja kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista tosiseikoista ja tekijöistä, joilla on merkitystä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen tulosten perusteella perustellut syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on laillinen oikeus kieltäytyä tilauksesta tai perustellusta pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.
 5. Ennen tuotteen toimittamista yrittäjän on lähetettävä seuraavat tiedot tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalla tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle:
  a. sen yrittäjän yhteystiedot, johon kuluttaja voi ottaa yhteyttä mahdollisissa valituksissaan
  b. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai tapauksen mukaan selkeät tiedot siitä, että kuluttaja on vapautettu peruuttamisoikeudesta
  c. voimassa olevia myynnin jälkeisiä palveluja ja takuita koskevat tiedot:
  d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo antanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä, ja
  e. vakiolomake peruuttamista varten, jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus.

6 ARTIKLA PERUUTTAMISOIKEUS

 1. Kuluttaja voi peruuttaa tuotteen ostosopimuksen ilman perusteluja vähintään 14 päivän harkinta-ajan kuluessa. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi pakottaa häntä ilmoittamaan syitä.
 2. Edellä i alakohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai hänen etukäteen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, vastaanottaa tuotteen, tai;
 3. Jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa, päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joiden toimituspäivämäärät poikkeavat toisistaan, edellyttäen, että hän ilmoittaa siitä selkeästi kuluttajalle ennen tilausprosessia.
  b. jos toimitus tai tuote koostuu useista eristä tai osista, päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen erän tai viimeisen osan.
 4. jos kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

7 ARTIKLA KULUTTAJIEN VELVOLLISUUDET HARKINTA-AIKANA

 1. Tänä aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Kuluttaja saa purkaa pakkauksen tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja vaikutusten selvittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain sillä tavalla, jolla tuotetta saa käsitellä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa vain siitä tuotteen arvonalennuksesta, joka aiheutuu 1 kohdassa sallittua laajemmasta tavasta käsitellä tuotetta.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole antanut kuluttajalle kaikkia laillisia tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä.

8 ARTIKLA KULUTTAJAN PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN JA KUSTANNUKSET

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle yksiselitteisesti peruuttamista koskevalla vakiolomakkeella harkinta-ajan kuluessa.
 2. Kuluttajan on palautettava tuote tai toimitettava se yrittäjän valtuutetulle edustajalle mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä. Tätä ei tarvitse tehdä, jos yrittäjä tarjoutui noutamaan tuotteen Kuluttaja noudatti tuotteen palautusajan joka tapauksessa, jos tuote palautetaan ennen harkinta-ajan päättymistä.
 3. Kuluttajan on palautettava tuote kaikkine toimitetuine lisävarusteineen ja, jos se on kohtuudella mahdollista, alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Kuluttaja kantaa riskin ja todistustaakan peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä on ilmoittanut, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 6. Jos kuluttaja peruuttaa muutoksen pyydettyään ensin nimenomaisesti, että palvelun suorittamista tai kaasun, veden tai sähkön toimitusta, jota ei ole saatettu valmiiksi myyntiä varten, ei aloiteta rajoitettuna määränä tai tiettynä määränä harkinta-aikana, kuluttajan on maksettava yrittäjälle määrä, joka vastaa peruuttamishetkellä jo suoritettua velvoitetta verrattuna velvoitteen täydelliseen täyttämiseen.

9 ARTIKLA YRITTÄJÄN VELVOLLISUUDET PERUUTUSTAPAUKSESSA

 1. Jos yrittäjä tekee peruuttamisilmoituksen sähköisesti, hänen on viipymättä lähetettävä palautuskuitti.
 2. Yrittäjän on palautettava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, lukuun ottamatta mahdollisia toimituskuluja, jotka kuluttaja voi veloittaa palautetusta tuotteesta, mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa noutaa tuotetta itse, hän voi odottaa maksupakolla, kunnes hän on saanut tuotteen tai kunnes kuluttaja on osoittanut palauttaneensa tuotteen, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin.
 3. Yrittäjän on käytettävä mieluiten samaa maksutapaa kuin kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja anna suostumustaan muuhun maksutapaan.
 4. Jos kuluttaja on valinnut halvimman vakiotoimituksen sijasta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

10 ARTIKLA HINTA

 1. Tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei saa korottaa tarjouksen voimassaoloaikana, jollei arvonlisäverokannan muutoksista johtuvista hinnanmuutoksista muuta johdu.
 2. Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, tai muuttuvista hinnoista. Tarjouksessa on mainittava, että hinnat voivat vaihdella ja että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat uudesta lainsäädännöstä.
 4. Hinnankorotukset kuukausien kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja;
 5. ne johtuvat oikeudellisista määräyksistä tai määräyksistä, tai b kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ennen hinnankorotuksen alkamispäivää.
 6. Tuotteiden tai palveluiden tarjonnassa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, paitsi jos kuluttaja tilaa Euroopan unionin ulkopuolelta, jolloin voi olla mahdollista, että hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joka perustuu sijaintiin ja kuluttajan IP-osoitteeseen, joka tapauksessa kuluttajan on maksettava arvonlisävero, ja se ilmoitetaan sellaisena kassasivulla.

11 ARTIKLA SOPIMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA LISÄTAKUU

1.Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen mukaisesti tarjouksessa lueteltujen eritelmien mukaisia ja että ne täyttävät kohtuulliset käytettävyys- ja/tai luotettavuusvaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevat lakisääteiset säännökset ja/tai viranomaismääräykset.

 1. Yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama lisätakuu ei koskaan vaikuta oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää yrittäjälle yrittäjän velvollisuuksien täyttämisen laiminlyönnin vuoksi, jos yrittäjä on laiminlyönyt sopimuksen mukaisen osuutensa täyttämisen.
 2. Ylimääräisellä takuulla tarkoitetaan yrittäjän, tavarantoimittajan, maahantuojan tai valmistajan jokaista velvoitetta, jolla hän luovuttaa kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä häneltä lakisääteisesti edellytetään, jos hän ei noudata omaa osaansa sopimuksesta.
 3. Karttaseinän karttojen viilukerros voi siirtyä millimetrin verran suhteessa alla olevaan MDF-kerrokseen. Huolimatta tiukasta laadunvalvonnasta tuotannon ja varastoinnin/kuljetuksen aikana Map Wall ei joskus voi välttää tätä viilun siirtymistä. Tämä johtuu luonnonmateriaalien välisestä vähäisestä kitkasta.
 4. Puu on luonnontuote Eri puukerrosten käytön vuoksi Map Wallin kartoissa voi olla pientä kaarevuutta.
 5. Karttaseinän kartat leikataan ja kaiverretaan laserilla. Tämän palamisen ansiosta kartat voivat haista palaneelta puulta. Tämän palamisen seurauksena karttojen reunoihin jää myös nokea.

12 ARTIKLA TOIMITUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 1. Yrittäjän on noudatettava parasta mahdollista huolellisuutta tilauksia varatessaan ja tuotetilauksia toteuttaessaan sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia pyyntöjä.
 2. Toimituspaikka on kuluttajan yrittäjälle antama osoite.
 3. Näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklan määräyksiä noudattaen yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, kuitenkin vähintään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus on viivästynyt tai jos tilausta ei voida täyttää tai täyttää vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava tästä kuukauden kuluessa tilauksesta. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta.
 4. Edellisen kohdan mukaisen peruuttamisen jälkeen yrittäjän on palautettava kuluttajan suorittama maksu viipymättä, kuitenkin vähintään 30 päivän kuluessa peruuttamisesta.
 5. Yrittäjä kantaa riskin tuotteiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja kuluttajan tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 6. Jos sopimusvelvoitteen noudattamatta jättäminen johtuu jommankumman osapuolen ylivoimaisesta esteestä, toinen osapuoli voi purkaa sopimuksen.

13 ARTIKLA VALITUSMENETTELY

 1. Yrittäjällä on oltava käytössä riittävyydestä ilmoitettu valitusmenettely, ja sen on käsiteltävä valitus tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
  2. Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja havaitsi puutteet.

3 Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä Jos valituksen käsittely vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää aikaa, yrittäjän on vastattava 14 päivän kuluessa ja ilmoitettava, että valitus on vastaanotettu ja milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Lisäys 1 Peruuttamislomake

14 ARTIKLA PHOTO STIMELAPSE -KILPAILUN EHDOT JA EDELLYTYKSET

 1. Promoottori on: Your Wooden Map.
 2. Your Wooden Mapin työntekijät tai heidän perheenjäsenensä tai muut henkilöt, jotka ovat millään tavalla yhteydessä kilpailuun tai auttavat kilpailun järjestämisessä, eivät saa osallistua kilpailuun. 
 3. Osallistuaksesi tähän kilpailuun sinun on ostettava puukartta maailmankartta.

4 Esitykset hyväksytään Mo WhatsApp (+37060991045).

 1. Osallistumisaika päättyy 31. tammikuuta 2022. Tämän päivämäärän jälkeen kilpailuun ei voi enää osallistua.
 2. Emme voi ottaa vastuuta siitä, että osallistujia ei ole saatu jostain syystä.
 3. Kilpailun voittajat valitaan niiden osallistujien joukosta, joilla on parhaat valokuvat ja paras time-lapse-elokuva.
 4. Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa nämä ehdot ilman ennakkoilmoitusta katastrofin, sodan, siviili- tai sotilaallisen levottomuuden, luonnonmullistuksen tai minkä tahansa sovellettavan lain tai määräyksen todellisen tai ennakoidun rikkomisen tai minkä tahansa muun tapahtuman sattuessa, joka ei ole järjestäjän hallinnassa. Järjestäjä ilmoittaa kilpailuun tehtävistä muutoksista osallistujille mahdollisimman pian.
 5. Järjestäjä ei ole vastuussa epätarkoista palkintotiedoista, jotka tähän kilpailuun liittyvät kolmannet osapuolet ovat antaneet osallistujille.
 6. Palkintoja ei voi siirtää.
 7. Ainoastaan asennuksen time lapse -elokuvan ja/tai asennetun maailmankartan valokuvat hyväksytään kilpailuun.
 8. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse ja/tai kirjeitse 28 päivän kuluessa määräajasta. Jos voittajaan ei saada yhteyttä tai jos hän ei lunasta palkintoa 28 päivän kuluessa ilmoituksesta, pidätämme oikeuden peruuttaa palkinnon voittajalta ja valita uuden voittajan.
 9. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle, milloin ja mistä palkinto on noudettavissa.
 10. Järjestäjän päätös kaikissa kilpailuun liittyvissä asioissa on lopullinen, eikä kirjeenvaihtoa käydä.
 11. Tekijänoikeus säilyy osallistujilla. Vastineeksi kilpailuun osallistumisesta kukin osallistuja myöntää kuitenkin Your Wooden Mapille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja jatkuvan luvan esittää joitakin tai kaikkia kilpailuun osallistuneita töitä sivustolla ja/tai kilpailuun liittyvässä mainosmateriaalissa.
 12. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja ilmoittaa suostuvansa noudattamaan näitä ehtoja.
 13. Kilpailuun ja näihin ehtoihin sovelletaan Alankomaiden lakia, ja mahdolliset riidat kuuluvat Liettuan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
Shopping Cart